Home PSZ tevékenysége

PSZ tevékenysége

Egyházmegyénk Presbiteri Szövetsége az elmúlt időszakban a Sárospataki Református Teológiai Akadémia oktatói közreműködésével továbbképzést szervezett, ugyanakkor évről-évre konferenciát tartanak a presbiterek számára. Minden gyülekezetben igyekeznek a presbiterek egyházközségük hűséges elöljárói lenni és a lelkipásztorral együttműködni. Nemcsak az istentiszteletek látogatásában, hanem a presbiterképzéseken és a közmunkákon való részvételeken igyekeznek jó példát mutatni. A presbiterek számára szóló bibliaórák viszont kevésbé működnek.  Vannak egyházközségek, ahol a presbitériumok bizottságokra tagolódva teszik a maguk feladatát, máshol pedig a lelkészre hagyják a munka elvégzésének oroszlánrészét. A presbiterek feladatkörét a Kánon 28-30. paragrafusai határozzák meg, mely az alábbiakban olvasható:

28. §. A presbiter az egyházközség lelki, szellemi és anyagi ügyeinek intézésében, az egyházi önkormányzat gyakorlásában és az egyházi fegyelem fenntartásában közreműködő egyházközségi tisztségviselő. A presbitereket az egyházközség választójogosult tagjai a választhatóság jogával bíró, köztiszteletben álló, 25. életévüket betöltött egyháztagok közül választják, akik az istentiszteleteken rendszeresen részt vesznek, úrvacsorával rendszeresen élnek, az egyház munkáiban közreműködnek, az egyház rendtartásait és jogszabályait tiszteletben tartják, és tisztes családi életet élnek. Kötelességei:

a) őrködik az igehirdetés, a vallástanítás és a gyülekezetépítés jó rendje fölött;

b) támogatja a lelkipásztort minden irányban egyházvédő és egyházépítő munkájában;

c) részt vesz a presbitérium gyűlésein, tanácskozásain és mindenfajta presbiteri továbbképzőn;

d) közreműködik a presbitérium által alkotott bizottságokban, s külön megbízatások esetén azok teljesítésében eljár;

e) buzdítja az egyházközség tagjait az egyház iránti kötelességeik teljesítésére, a híveket szeretettel figyelmezteti Isten törvényeinek megtartására, meginti azokat, akik rendetlenül élnek (1Thessz 5,14);

f) rendszeresen látogatja az egyházközségnek felügyeletére bízott tagjait, különösen az elhagyatottakat, betegeket, a lelkigondozói és missziói munkában a lelkipásztornak segít, látogatásairól a lelkipásztornak jelentést tesz;

g) mind magán-, mind családi életében az egyház iránti törhetetlen ragaszkodásával, tisztes magaviseletével, az istentiszteleten való buzgó részvétellel, a sákramentumokkal való éléssel az egyháztagok előtt példát mutat.

 29. §. Elveszíti tisztségét az a presbiter, aki:

a) három egymás után következő presbiteri gyűlésen nem jelenik meg, és elmaradását a presbitérium felhívásának kézbesítésétől számított 15 nap alatt nem igazolja;

b) aki vonakodik a számára kiosztott munkát teljesíteni;

c) aki elhanyagolja az istentiszteletek látogatását;

d) aki nem él rendszeresen úrvacsorával;

 e) aki akár házasságkötésénél, akár – vegyes házassága esetén – nemén lévő gyermekeinek református nevelésében és taníttatásában egyházunk kárára jár el. Ezek a mulasztások és cselekedetek a presbiteri tisztség – presbitériumi vagy fegyelmi határozattal történő – elvesztését vonják maguk után.

30. §. A presbiter az egyházközségtől fizetést nem kaphat. Az egyházközség főállású tisztviselője – kivéve a Kánonban meghatározott eseteket – presbiter nem lehet.